Algemene Voorwaarden

 

BTH - BELGISCHE TREUHAND
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

(1) Toevertrouwen van een mandaat / erkenning van de algemene voorwaarden / inhoudelijk toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden ("AV") geven de exclusieve contractuele basis weer voor het aannemen, de bewerking en de facturering van mandaten door het accountantskantoor met beperkte aansprakelijkheid BELGISCHE TREUHAND „BTH" met zetel te in B-1050 Brussel, Avenue Legrand 41 Legrandlaan 41 ("wij").

Deze bepalingen zijn onverminderd van toepassing bij het sluiten van een honorariumovereenkomst, tenzij de toepassing ervan uitdrukkelijk wordt uitgesloten in de honorariumovereenkomst.

Indien U ons het mandaat verleent, erkent U zonder enig voorbehoud dat U onze AV ter kennis heeft genomen en U door deze AV gebonden bent.

Het verlenen van het mandaat door een van Uw zaakvoerders, medewerkers of een andere wettelijke vertegenwoordiger respectievelijk schijnvertegenwoordiger verbindt U.

Het verlenen van het mandaat dient ons schriftelijk ter kennis te worden gebracht, dit wil zeggen per brief, per fax of per e-mail.

Het verlenen van het mandaat omvat alle prestaties, die voor een doelmatige en oordeelkundige uitvoering van het mandaat alsook voor de behartiging van onze zorgplicht noodzakelijk zijn.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van wijzigingen ten aanzien van het verleende mandaat. Telefonische uitbreidingen van het mandaat zullen onverwijld door ons schriftelijk worden bevestigd en gelden als tot stand gekomen indien U niet binnen de 6 uur, te rekenen vanaf onze schriftelijke bevestiging, schriftelijk een tegenbericht aan ons ter kennis heeft gebracht.

Het mandaat wordt enkel uitgevoerd in het voordeel van de cliënt die het betreffende mandaat aan ons heeft toegekend. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming kan, met uitzondering van de cliënt zelf, geen enkele andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zich op de toekenning van het mandaat beroepen. Evenzeer kan geen derde, buiten de cliënt zelf, rechten inroepen die gerelateerd zijn aan de toekenning van het mandaat of betrekking hebben op de aard en wijze van de afhandeling van het mandaat.

 

(2) Communicatiemiddel

Als communicatiemiddel tussen ons en de cliënt komen e-mail, post, fax of telefoon in aanmerking. Voor zover U ons niet schriftelijk anderszins meedeelt, gaan wij ervan uit dat U ermee instemt om via e-mail of fax te communiceren, niettegenstaande het feit dat wij niet kunnen instaan voor de zekerheid of vertrouwelijkheid van deze communicatiemiddelen.

Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen dat de uitwisseling van gegevens via Uw faxnummer of Uw e-mailadres, dat U ons medegedeeld heeft, veilig is.

U erkent uitdrukkelijk alle risico's die met het overmaken van informatie door middel van fax, e-mail of in het bijzonder bij mondelinge overmaking gepaard gaan, met betrekking tot fouten, weglatingen of vertraging bij de uitvoeringen.

In het bijzonder erkent U, dat toezending via e-mail niet als veilig of foutloos gegarandeerd kan worden. Informatie kan onderschept, beschadigt of vernietigt worden, verloren gaan, met vertraging aankomen, onvolledig zijn of virussen bevatten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid ten opzichte van fouten of weglatingen van inhoudelijke aard aangaande mededelingen, die ten gevolge van de verzending via e-mail kunnen ontstaan. Wanneer desbetreffend een foutloze verzending gewaarborgd dient te worden, dient U de schriftelijke papiervorm te vragen.

 

(3) Uitvoering van het mandaat / tijdschema / stukken

In de uitoefening van ons mandaat zijn wij vrij in onze keuze van personele en/of materiele middelen en zijn wij geen uitvoeringsagent. Wij handelen in eer en geweten naar best vermogen, zonder enige garantieverbinding ten opzichte van U.

U verplicht zich ertoe ons zo uitgebreid en precies mogelijk over de relevante feiten te informeren en ons alle stukken die U in Uw bezit hebt en die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van het mandaat, ter beschikking te stellen voor inzage. De stukken dienen ons in leesbare elektronische vorm voor te liggen alsook qua inhoud volledig, precies en waarheidsgetrouw te zijn.

U gaat ermee akkoord om aan ons verzoek om informatie en overtuigingstukken op basis van het beginsel van goede trouw en binnen de door ons gevraagde termijn te voldoen.

Veranderingen van de feiten dienen aan ons onverwijld en schriftelijk te worden bericht.

We nemen aan dat alle verklaringen, ontwerp-oplossingen en afspraken, model- en andere documenten waarvoor uw medewerking of die van een derde gevraagd is, ons conform onze tijdsnormen, voltooid zullen worden teruggestuurd in overeenstemming met de in paragraaf (2) aangehaalde communicatiemiddelen.

Wij stemmen, indien gewenst, het tijdsschema voor de uitvoering van het mandaat met U af.

Dit overeengekomen tijdskader is echter slechts een indicatie en brengt ten opzichte van ons geen enkele verplichting met zich mee.

Eens wij onze laatste factuur verstuurd hebben, zullen wij Uw papieren dossier (met uitzondering van deze documenten, waarvan U de terugzending heeft gevraagd)na afloop van de wettelijke bewaringstermijn vernietigen. Wij zijn gemachtigd al Uw papieren en documenten te bewaren tot aan alle verschuldigde betalingen is voldaan.

 

(4) Honoraria / kantoorkosten / Uitgaven

In het algemeen worden de honoraria berekend op basis van tijdseenheden. De inzicht name in en/of het doornemen van alle relevante stukken zoals correspondentiestukken, overeenkomsten, bewijsdocumenten, formulieren, etc. (geen limitatieve opsomming); voorbereidende fiscaal onderzoek en vertalingen kunnen eveneens per tijdseenheid afgerekend worden. De gepresteerde tijdseenheden worden vermenigvuldigd met ons tarief dat regelmatig door ons wordt aangepast.

Het honorariumtarief wordt U bij mandaat toezegging schriftelijk overgemaakt. Dit tarief wordt als éénheidstarief voor alle medewerkers van ons kantoor overeengekomen. Het tarief is exclusief BTW.

Elke honorariumafspraak kan na afloop van één jaar sinds de opdracht tot 10% per jaar verhoogd worden, zonder kennisgeving.

Een forfaitair tarief van € 250,- (excl. 21% BTW) kan gevraagd worden voor een eerste gesprek van maximaal één uur, waarin U een algemene schets van Uw situatie en de eerste concrete stappen naar een oplossing zult verkrijgen. Bijkomende adviesverlening wordt afgerekend op uurtarief.

Telefonische eenmalige vragen en antwoorden worden afgerekend op basis van een forfaitair bedrag van € 50,- (excl. 21% BTW).

De apart aangerekende kantoorkosten (z. bijlage) omvatten hoofdzakelijk secretariaats, IT-, correspondentie-, port-, fotokopie-, koerier- en andere dossiergebonden kosten (geen limitatieve opsomming).

De uitgaven bedragen hoofdzakelijk documenten die enkel afgegeven worden tegen vergoeding, verklaringen, testaten, publicatiekosten in het Belgisch Staatsblad, registratiekosten, kosten voor uittreksels uit het handelsregister, etc (geen limitatieve opsomming) en worden afzonderlijk ter bedrage van hun nominale waarde aangerekend.

Deze kosten worden U direct doorberekend. De kosten voor het inzetten van externe specialisten, zoals deskundigen, bedrijfsrevisor, enzv. vallen U ten laste, indien U een dergelijke inzet toegestemd hebt.

Ook bij een voortijdige mandaatbeëindiging zijn onze honoraria, kantoorkosten en uitgaven nog steeds door de cliënt te betalen.

 

(5) Honorarium inschatting

Onze honorariumschattingen omvatten noch de kantoorkosten, noch de uitgaven.

Onze honorariumschattingen dienen als oriënteringshulp en niet als een verbindend aanbod beschouwd te worden, zelf indien zij minimum, dan wel maximum bedragen inhouden.

Indien de werkelijke doorlooptijd geringer was dan de eerder geschatte tijd, zult U slechts de daadwerkelijk gepresteerde tijd dienen te betalen. Wanneer de daadwerkelijk gepresteerde tijd daarentegen hoger zou zijn, dan zullen U eveneens de effectief gepresteerde prestatie uren worden aangerekend.

 

(6) Betaling van de Honoraria

Onze honorarium-, kantoorkosten- en uitgavenafrekeningen zijn binnen de op de factuur vermelde datum te betalen. Bij laattijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd zonder verdere verwittiging 10% van het verschuldigde bedrag aan honoraria en kantoorkosten als administratieve kosten aan te rekenen.

Bij niet-betaling binnen de vooruitgezette termijn, en de extra bijkomende termijn van 10 dagen, beschikken wij na afloop van de bijkomende periode over het recht om al onze activiteiten op te schorsen tot de dag van algehele betaling, of /en het mandaat zonder vervanging dan wel resultaat eenzijdig te beëindigen. Hiervoor volstaat een eenvoudige schriftelijke kennisgeving. Enige aansprakelijkheid, in het bijzonder aangaande termijn schending en/of schendingen van de zorg- en informatieverplichtingen is in dat geval uitgesloten.

 

(7) Honorarium schuldenaar

Onze schuldenaar is steeds de opdrachtgever. Is de opdrachtgever niet identiek met de cliënt is hij/zij in geval van niet-betaling en/of onwil van de cliënt geheel en persoonlijk aansprakelijk voor de openstaande honoraria, kantoorkosten en uitgaven.

 

(8) Aansprakelijkheidsbeperking

Onze verzekering voldoet aan de wettelijke eisen. Meer vorderingen zijn uitgesloten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden van derden, zoals notarissen, vertalers en gerechtsdeurwaarders, zelfs indien zij in het kader van ons mandaat door ons hun opdracht toevertrouwd kregen. U machtigt ons in Uw naam eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

 

(9) Gegevensbescherming

U verklaart zich hiermee akkoord, dat wij ter uitvoering van het mandaat, Uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren en eventueel kunnen verwerken. Wij verbinden er ons toe, Uw gegevens niet aan derden door te geven, tenzij de wet dit voorschrijft of U zich hiermee akkoord verklaart. U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, en kunt de correctie eisen van onjuiste of onvolledige bestanddelen.

 

(10) Toepasbaar recht / Forumkeuze

Op deze contractuele relatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Voor zover de bepalingen van de Belgische internationaal privaatrecht of enige andere regel van materieel en/of procesrecht wijzen op een andere juridische systeem, dan zal deze verwijzing tussen de partijen niet toepasbaar zijn. Voor alle aanspraken uit de contractuele relaties en voor alle hiermee samenhangende geschillen zijn de rechtbanken van Eupen / België exclusief bevoegd. Het is enkel ons toegestaan het geschil naar eigen keuze ook voor de rechtbanken van Brussel / België aanhangig te maken waarbij de taalkeuze geheel volgens onze beschikking Nederlands dan wel Frans kan zijn.

 

Bijlage: Belgische Treuhand - Kostentabel

Omschrijving Eenheid Kosten
correspondentie 1 pagina € 9,-
fax 1 pagina € 9,-
e-mail 1 pagina € 5,-
fotokopiekosten 1 pagina € 0,50
telefoonkosten 1 minuut € 1,667
dossieropening eenmalig € 150,00
verplaatsingskosten km € 0,80
onkosten (kosten deurwaarder, rechtbank, notaris, parkeerplaats, …) 1 Eurocent confrom betaalingsbewijs