Privacyverklaring

PRIVACY

(1) Inleiding

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe Belgische Treuhand bvba persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat of anderszins verwerkt.

De verantwoordelijke partij is het kantoor Belgische Treuhand bvba, met ondernemingsnummer BE 0874.194.583 en statutaire zetel in B-1050 BRUSSELS (België), Legrandlaan 41.

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de zogenaamde "EU-AVG", alsook aan de eventuele wijzigingen ervan.

Persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 1 EU-AVG worden als volgt gedefinieerd: Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

U wordt vriendelijk verzocht dit Privacybeleid, dat regelmatig wordt bijgewerkt, zorgvuldig te lezen. De laatste versie is te allen tijde gratis beschikbaar in vier talen (Nederlands, Frans, Duits, en Engels) op de website www.belgischetreuhand.be.

Meer algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan worden verkregen bij de bevoegde Belgische autoriteit voor gegevensbescherming (Autorité de protection des données / Gegevensbeschermingsautoriteit).

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u per mail contact opnemen met Belgische Treuhand bvba: B-1050 BRUSSEL (België), Legrandlaan 41, per telefoon: +32 26 26 01 61 of per e-mail: info@belgischetreuhand.be.

 

(2) Bescherming van persoonsgegevens in de praktijk

Uw persoonlijke gegevens worden door Belgische Treuhand bvba met grote zorg en in een beveiligde omgeving behandeld en verwerkt.

De gebruikte softwarepakketten worden regelmatig bijgewerkt.

De toegang tot de gegevens wordt beschermd door verschillende, voortdurend veranderende wachtwoorden. De fysieke toegang tot de kantoren is beperkt tot bevoegde personen.

Technische en organisatorische maatregelen, zoals het antivirusprogramma, firewalls, toegangscontroles en de grondige selectie en screening van medewerkers, medewerkers en leveranciers worden gebruikt om ongeoorloofde toegang, verlies en openbaarmaking te voorkomen.

 

(3) Rechten van de betrokkenen

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die Belgische Treuhand bvba verwerkt.

U kunt deze rechten uitoefenen door middel van een gedateerd en ondertekend aanvraagformulier dat u per post kunt sturen naar Belgische Treuhand bvba B-1050 BRUSSELS (België), Legrandlaan 41, of per e-mail naar info@belgischetreuhand.be.

 

A. Recht op informatie

Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Belgische Treuhand bvba uw persoonlijke gegevens verwerft, behandelt en verwerkt en over de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Deze herroeping heeft geen invloed met terugwerkende kracht op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de gegeven toestemming is uitgevoerd tot de herroeping.

Voor vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde per mail contact opnemen met Belgische Treuhand bvba: B-1050 BRUSSEL (België), Legrandlaan 41, per telefoon: +32 26 26 01 61 of per e-mail: info@belgischetreuhand.be.

 

B. Recht op toegang tot informatie

U heeft het recht om van Belgische Treuhand bvba een bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en, indien dit het geval is, hierover en over verdere informatie te worden geïnformeerd:

 • de doeleinden van de verwerking,
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens,
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties,
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • als de persoonsgegevens niet bij haar worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

U heeft het recht om Belgische Treuhand bvba te vragen u een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking zijn. Voor eventuele verdere kopieën die u aanvraagt, kan Belgische Treuhand bvba een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Indien u de aanvraag elektronisch (online) indient, moet de informatie in een elektronisch standaardformaat worden verstrekt, tenzij u anders aangeeft.

 

C. Recht op correctie

U heeft het recht om Belgische Treuhand bvba te vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren of om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Belgische Treuhand bvba zal aan dit verzoek voldoen binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan met nog eens twee maanden worden verlengd.

U heeft het recht om Belgische Treuhand bvba te verzoeken de verwerking te beperken (bijv. geen enkele verwerking, geen overdracht aan derden...) indien de juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt betwist, gedurende een periode die Belgische Treuhand bvba in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren.

 

D. Recht op verwijdering ("Recht om te worden vergeten")

U heeft het recht om Belgische Treuhand bvba te verzoeken uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen. Belgische Treuhand bvba zal persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt,
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking,
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking,
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt,
 • de verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Europese Unie of het Belgische recht.

Deze gevallen zijn niet van toepassing voor zover de verwerking:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen,
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking volgens het recht van de Unie of het Belgische recht vereist, of om een taak van algemeen belang uit te voeren. Zo heeft Belgische Treuhand bvba de verplichting om alle dossiers tot vijf jaar na de sluiting ervan te bewaren.
 • noodzakelijk is voor de stelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 

E. Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Belgische Treuhand bvba zal geen persoonsgegevens verwerken nadat er bezwaar is gemaakt, tenzij dwingende redenen voor een dergelijke verwerking aantoonbaar zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of indien de verwerking noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

F. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om Belgische Treuhand bvba te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De juistheid van uw persoonlijke gegevens wordt betwist, en wel gedurende een periode die Belgische Treuhand bvba in staat stelt de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Belgische Treuhand bvba heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft de persoonsgegevens wel nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met het vorige artikel zolang nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van Belgische Treuhand bvba zwaarder wegen dan de uwe.

In dergelijke gevallen mogen deze persoonsgegevens, afgezien van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vervolging, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen of de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien u een beperking op de verwerking heeft verkregen, zal Belgische Treuhand bvba u hiervan op de hoogte stellen voordat de beperking wordt opgeheven.

 

G. Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om Belgische Treuhand bvba te vragen de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking mee te delen, op voorwaarde dat de verwerking op toestemming is gebaseerd en dat de verwerking door middel van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd.

Belgische Treuhand bvba zal aan dit verzoek voldoen binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan met nog eens twee maanden worden verlengd.

 

(4) Bekendmaking en schending van de bescherming van persoonsgegevens

In geval van openbaarmaking of schending van de bescherming van persoonsgegevens zal Belgische Treuhand bvba de schending binnen 72 uur nadat zij kennis heeft genomen van de schending melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien deze kennisgeving als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden niet binnen deze termijn kan worden gedaan, zal dit uitvoerig worden gemotiveerd. Indien de openbaarmaking of schending van de bescherming van persoonsgegevens waarschijnlijk leidt tot een groot risico voor de persoonlijke rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zal Belgische Treuhand bvba u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Een dergelijke kennisgeving wordt niet gedaan indien de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, beschermd zijn door passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, met name door de persoonsgegevens ontoegankelijk te maken voor alle personen die geen toegang tot de persoonsgegevens hebben, bijvoorbeeld door middel van versleuteling, indien latere maatregelen ervoor hebben gezorgd dat het grote risico voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen waarschijnlijk niet langer bestaat, of indien een dergelijke kennisgeving een onevenredige inspanning zou inhouden. In dit laatste geval wordt u zoveel mogelijk geïnformeerd via een melding op onze website www.belgischetreuhand.be.

Indien u op de hoogte wordt gesteld van een openbaarmaking of een schending van de bescherming van persoonsgegevens, zal deze kennisgeving een beschrijving bevatten van de aard van de schending, het soort gegevens in kwestie, contactgegevens voor nadere informatie, een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de openbaarmaking of schending van de bescherming van persoonsgegevens en een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om de schending van de bescherming van persoonsgegevens te verhelpen.

 

(5) Gegevensbeschermingsfunctionaris en beoordeling van de gevolgen voor de gegevensbescherming

Aangezien Belgische Treuhand bvba niet systematisch persoonsgegevens verwerkt, is het niet nodig om een Data Protection Officer aan te stellen.

Aangezien Belgische Treuhand bvba geen gegevens verwerkt waarvan kan worden aangenomen dat ze een groot risico inhouden voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, hoeft er geen effectbeoordeling voor gegevensbescherming te worden uitgevoerd.

 

(6) Verwerkingsregister

Belgische Treuhand bvba houdt een intern register bij waarin de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, de duur van de gegevensbewaring en wie toegang heeft tot de gegevens worden beschreven.

Er wordt ook een register van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens bijgehouden.

Belgische Treuhand bvba maakt geen gebruik van directe reclame.

 

(7) Klachten

In geval van een geschil over de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde per post contact opnemen met Belgische Treuhand bvba: B-1050 BRUSSEL (België), Legrandlaan 41, per telefoon: +32 26 26 01 61 of per e-mail: info@belgischetreuhand.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: per post: B-1000 BRUSSEL (België), Pressestraat 35, per telefoon: +32 2 274 48 00 of per e-mail: commission@privacycommission.be of contact@apd-gba.be.